?
Mali oglasi?lanki

Slo-Tech novice

King's College London: starej?i dobijo informacije iz klasiènih medijev in manj verjamejo v teorije zarote

Slo-Tech - Britanski King's College London je objavil poroèilo o obse?ni raziskavi, v kateri so prouèevali, od kod Britanci dobivajo informacije in novice ter kako je to povezano s tem, da verjamejo v razliène nedokazane teorije. Pandemija covida-19 je bila odlièen primer, saj je pod?gala vrsto bolj ali manj neverjetnih teorij, ki so se raz?irile zlasti po internetu. Ker je virus nov in marsikaj o njem ?e ni jasno, so te vrzeli v razumevanju zapolnile nepotrjene govorice, nedokazane trditve in teorije zarote. V okviru raziskave so preverjali, koliko Britancev verjame v sedem nedokazanih trditev in razèlenili rezultate glede na njihov profil. Raziskava je pokazala, da veèina ?e vedno ne verjame v teorije zarote, da pa so te bolj raz?irjene med mladimi kakor nekoliko starej?imi, kar pripisujejo glavnim virom, od koder pridobivajo informacije.

Kot najslab?i vir informacij se je izkazal YouTube, tik za njim pa Facebook. Kdor verjame nepreverjenim ali neresniènim trditvam, v povpreèju verjetno veèino informacij dobi iz teh dveh spleti?è. To se je odra?alo tudi na ravnanju. Zapovedi glede karantene so bistveno pogosteje kr?ili tisti, ki so bili preprièani, da je koronavirus zarota, ki so jo ustvarili v laboratoriju, ali pa da morebiti sploh ne obstaja. Pribli?no 30 odstotkov Britancev namreè verjame, da je virus nastal v laboratoriju, da je bistveno bolj raz?irjen od uradnih informacij in da oblasti prikrivajo ?tevilo smrtnih ?rtev. Po drugi strani pa skoraj 15 odstotkov verjame, da oblasti napihujejo ?tevilo ?rtev in da gre v resnici za zarote, kako vsiliti cepljenje vsem ljudem na svetu. Dobrih pet odstotkov jih verjame, da so simptomi v resnici posledica radijskih valov in ne virusa.

Opogumljajoèe je dejstvo, da veèina ljudi ?e vedno veèino informacij prejme od televizije, radia in èasnikov, medtem ko se na YouTube, Facebook, Twitter in WhatsApp zana?a manj?ina. V Veliki Britaniji je medijska zakonodaja zelo stroga in mediji za objavljanje neresnic odgovarjajo. Ko je na neki britanski televiziji voditelj javno podvomil, da so teorije zarote o koronavirusi in mobilnih omre?jih kaj veè kot to, si je prislu?il opomin, televizija pa preiskavo. Medtem ko z izobrazbo pada odstotek ljudi, ki verjamemo v teorije zarote, pa enako velja tudi za starost. Najbolj oku?eni s temi teorijami so mlaj?i, medtem ko starej?i bistveno manj. To je moèno korelirano s tem, od kod dobijo informacije.

4 komentarji

Microsoft ukinja pretoèni servis Mixer

Slo-Tech - Iz Microsofta je pri?la nenadna novica, da je pred Mixerjem, njihovo storitvijo za streamanje igrièarskih dogodiv?èin, samo ?e mesec dni ?ivljenja, saj jo bodo z 22. julijem zaprli, medtem ko obstojeèe partnerje usmerjajo proti servisu Facebook Gaming. Odloèitev je ?e posebej presenetljiva v luèi dejstva, da so v preteklem letu z odmevnimi prestopi s Twitcha k sebi pripeljali veè vidnih ustvarjalcev.

Ob prenosih igrièarjenja mnogi danes ?e pre?ivijo veè èasa kot ob igranju iger samem, zato ni bil nihèe preseneèen, ko je pred ?tirimi leti Microsoft prevzel mlado platformo za pretoèni video Beam. Leto zatem so jo preimenovali v Mixer in jo tesno integrirali v Xboxov ekosistem. ?eprav je mo?no video igranja na Microsoftovih konzolah izva?ati tudi na druge tovrstne servise, pa je raba Mixerja daleè najenostavnej?a in videti je bilo, da bo eden temeljev ponudbe tudi v prihodnji generaciji ?katelX. Podjetje je v lanskem letu vrglo milijone dolarjev v ekskluzivne pogodbe, s katerimi so k...

4 komentarji

Na novi lestvici superraèunalnikov Top500 sprememba na vrhu

Top 500 - Na lestvici najhitrej?ih superraèunalnikov na svetu, ki jo objavijo dvakrat letno, se je na vrhu zgodila sprememba. Dosedanjega rekorderja superraèunalnik Summit je izpodrinil japonski sistem Fugaku. Z rezultatom 415,5 petaflops je starega rekorderja prehitel za 2,8-krat, hkrati pa je prvikrat na prvem mestu superraèunalnik na arhitekturi ARM. Novi superraèunalnik stoji v centru RIKEN v japonskem Kobeju. Fugaku poganjajo 48-jedrni procesorji A64FX, na njem pa teèe Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Konièna moè, ki jo je uspel prikazati pri izraèunih v enojni natanènosti, pa je presegla celo 1 eksaflop (in sicer 1450 petaflops). Sistem ima 158.976 vozli?è, skupno pa 7.299.072 jeder.

Drugi je dosedanji vodilni Summit, ki zmore 148,8 petaflops. Ta ima procesorje Power9 in grafiène procesorje Nvidia Tesla V100. Tretji je Sierra, ki stoji v ZDA (LLNL) in za zmogljivost 94,6 petaflops uporablja enako vrsto strojne opreme. Kitajskega prvaka najdemo na èetrtem mestu, in sicer je to Sunway...

2 komentarja

Kitajska je zaokro?ila svoj sistem satelitske navigacije BeiDou

vir: Wikipedia
BBC - Kitajska je z dana?njo izstrelitvijo rakete Chang Zheng-3B/G2 (Y68) in utirjanjem ?e zadnjega satelita od skupaj 35 konèala gradnjo zadnje, tretje faze navigacijskega sistema BeiDou-3.
Izstrelitev bi morala potekati ?e prej?nji teden, a so jo zaradi zadnji hip najdenih pomanjkljivosti prelo?iti. Nalo?ba je stala okroglih deset milijard evrov, tekla pa je vse od preloma tisoèletja.

Tudi zadnji satelit je v orbito potoval na vozilu DFH-3B, njegovi kljuèni sistemi pa so antena s faznim zamikom za navigacijo, laserski retroreflektor in potisni motor za finalno fazo utirjanja, kar skupaj nanese 4,6 tone vzletne te?e.

S konèanjem nalo?be je Kitajska zmanj?ala svojo odvisnost od konkurenènih sistemov, denimo ruskega Glonassa, ameri?kega GPS in evropskega Galilea in se ?e dodatno utrdila kot globalna vesoljska velesila. Bo pa sedanja generacija podlaga in jedro novega, la?je dostopnega in z drugimi funkcionalnostmi kot so komunikacije, vremenski podatki, geografsko mapiranje...

14 komentarjev

Kako je ameri?ka policija identificirala po?igalko ali digitalni drobci, ki jih pu?èamo na spletu

Slo-Tech - Na protestih, ki so 30. maja letos potekali v Filadelfiji, je ena izmed protestnic za?gala policijski avtomobil. Ker je bila zamaskirana, policisti iz posnetka niso mogli natanèno ugotoviti njene identitete. Danes 33-letna protestnica vseeno sedi v priporu in èaka na zaèetku postopka, v katerem ji grozi do 80 let zapora in pol milijona kazni. Identificirali so jo zaradi drobcev informacij, ki jih je pustila na internetu èisto vedé. Ni ?lo za iskanje IP-naslovov, sledenje lokaciji mobilnega telefona ali kak?no drugo sofisticirano metodo.

Kljuè je bila majica, ki jo je nosila protestnica, na kateri je bil napis Keep the immigrants, deport the racists. Sprva ni bilo jasno, kdo je podstavil ogenj, a so razlièni posnetki kmalu pokazali, da gre za omenjeno protestnico. Identificirali je niso mogli neposredno, ker je imela zakrit obraz. So pa ugotovili, da je njena majica posebna in da je bila prodana na strani Etsy. Policisti so zato preverili, ali je tam tak?no majico kupil kdo iz...

24 komentarjev

Apple se poslavlja od Intelovih procesorjev v Macih

Ars Technica - Starej?i bralci se bodo spomnili, da so bili svoj èas Applovi raèunalniki Mac konkurenca PC-jem tudi zato, ker niso uporabljali Intelovih procesorjev (arhitektura x86). PowerPC-ji so dobro desetletje, vse do leta 2006, poganjali Mace, nato pa je Apple ugotovil, da njegova prednost ne bo toliko v strojni opremi kakor v programski. Poldrugo desetletje pozneje je Apple naredil cel krog, saj bodo novi Maci v neki srednjeroèni prihodnosti spet brez Intelovih (ali AMD-jevih) procesorjev. Arhitekturo x86 bo nadomestil ARM, ki bo Applu tesno prilagojen.

Tim Cook, ki je naèrtovano spremembo najavil na leto?njem virtualnem dogodku, jo je oznaèil kot eno izmed ?tirih najveèjih sprememb Macov v zgodovini. Prve tri so bile prehod na PowerPC leta 1994, prehod na Intel leta 2006 in operacijski sistem Mac OS X. Najnovej?a sprememba pa bo imela posledice zlasti za pisce aplikacij za Mac. Odslej bosta namreè obstajali dve vrsti aplikacij: nativne in prevedene. Prve bodo napisane neposredno za...

106 komentarjev

Google bo preverjal resniènost fotografij v Google Images

Slo-Tech - ?e dlje èasa ni noben problem ustvariti la?ne fotografije, dandanes pa tudi la?ni videoposnetki in zvoèni posnetki niso veè velika te?ava. Razkrinkati jih je na podlagi tehniènih karakteristik mogoèe, a to terja znanje in opremo. Ker so tak?ni posnetki lahko zlorabljeni za zavajanje, se bo Google boril proti njim. Odslej bodo preverjali njihovo verodostojnost (fact-checking).

Iz Googla namreè sporoèajo, da bodo storitev Fact Check, ki trenutno pregleduje zadetke navadnega iskanja in iskanja po novicah (Search, News) raz?irili ?e na fotografije (Google Images). V nekaterih dr?avah, med drugim v Braziliji, Indiji in ZDA, na podoben naèin oznaèujejo tudi objave na YouTubu.

Pri pregledu posamezne fotografije v Google Images, torej ob kliku nanjo, se bo spodaj med njenimi karakteristikami pri nekaterih odslej izpisalo tudi poroèilo, ali so glede na preveritev verodostojne ali ne. Primer je prilo?ena fotografija, ki prikazuje morskega psa, ki plava po ulici v Houstonu - Google zapi?e,...

5 komentarjev

Splet vnoviè dokazal, da je moènej?i od sodnih odredb

TorrentFreak - Najbolj vroèa knjiga v ZDA ta hip je zagotovo The Room Where It Happened, spisal jo je John Bolton, nekdanji svetovalec za nacionalno varnost Donalda Trumpa in bo uradno iz?la jutri. Zlasti je vroèico stopnjevala v zraku viseèa prepoved izida, ki jo je zaradi prestreljenosti z zaupnimi informacijami zahtevala ameri?ka vlada.

Minulo soboto je zvezno sodi?èe razsodilo, da knjiga vendarle sme med bralce. V obrazlo?itvi sodbe je sicer zapisano, da z izidom postavljajo na kocko nacionalno varnost, a da bi bila kakr?nakoli prepoved nesmiselna, saj je maèek ?e davno u?el iz vreèe. Knjigo je namreè ?e prebralo nekaj recenzentov in novinarjev, zato statusa quo po mnenju sodnika ni veè mogoèe vzpostaviti. Kar je ?e huje, knjiga se je br? zna?la na spletu, eden prvih jo je objavil portal za objavo pobeglih skrivnosti, Distributed Denial of Secrets, èigar stre?nik je nato pokleknil zaradi ?tevila zahtevkov za prenos 37 MB velike e-knjige. Sledilo je deljenje prek bolj diskretnih storitev,...

26 komentarjev

Kako so Samsungovi predvajalniki Blu-ray istoèasno izdihnili

ZDNet - V petek zveèer so se lastniki Samsungovih predvajalnikov Blu-ray zna?li pred nenavadnim problemom. Njihovi predvajalniki so mno?ièno odpovedali poslu?nost, in sicer so se zna?li v brezkonènih ciklih ponovnega zaganjanja (boot loop). Ker se je napaka na vseh prizadetih napravah pojavila soèasno, je to spro?ilo ugibanja, kaj je ?lo narobe. Prizadeti so razlièni modeli, ki jih najdemo v domaèih kinih ipd., simptomi pa se med njimi tudi nekoliko razlikujejo. Nekateri se venomer vnoviè zaganjajo, drugi poizku?ajo prebrati zgo?èenko, ki sploh ni vstavljena, tretji zamrznejo in ne reagirajo.

Trenutno ni jasno, kaj je ?lo narobe, da je napaka povsod nastopila hkrati in da se hkrati manifestira nekoliko drugaèe pri razliènih modelih. Samsung je potrdil, da so z napako seznanjeni in da jo bodo sku?ali odpraviti. Razlogov ?e niso navedli, zato je internet poln ugibanj, kaj bi lahko bil razlog. Ena izmed mo?nost je nadgradnja, ki jo je Samsung izvedel in bi lahko bila ?la narobe. Toda neverjetno je, da bi bili hkrati nadgrajeni tako razlièni modeli, nekateri ?e zelo stari, in da bi Samsung to storil v petek zveèer. Druga mo?nost je te?ava s certifikati SSL, ki bi lahko potekli in napravam onesposobili komunikacijo s Samsungovimi...

43 komentarjev

Flash bo res umrl decembra

Slo-Tech - Tolikokrat smo ga ?e pokopali pa kot izjemo vendarle ohranili pri ?ivljenju, da nihèe ni verjel, da bo kdajkoli zares umrl. A Adobe bo dr?al obljubo in decembra letos bo Flash dokonèno romal na smeti?èe zgodovine.

Flash je bil sredi 90. let revolucionarni naèin, kako v internet vgraditi veèpredstavnost. Svoj èas je celo YouTube uporabljal Flash za prikazovanje videoposnetkov. Toda ko sta se zaèela uveljavljati HTML5 in CSS3, je postalo jasno, da je Flash cokla v razvoju. Dokonèno sta mu zadnji ?ebelj v krsto zabila mobilni internet, saj po?re?ni Flash ni pametna izbira za mobilne naprave, ter seveda ne?teto varnostnih lukenj.

Proizvajalci brskalnikov so polno desetletje napovedovali, da bo Flash zdaj zdaj pokopan. Steve Jobs je ?e leta 2010 zapisal, da bo Apple v prihodnjih izdelkih nehal podpirati Flash. Veèina brskalnikov je Flash ?e nehala podpirati in ga moramo posebej aktivirati kot izjemo.

Adobe je potrdil, da bo 31. decembra ukinil podporo za Flash. To ne pomeni, da bodo...

21 komentarjev

ZDA se umikajo iz razprave o globalnem digitalnem davku, EU pripravlja protiukrepe

Paolo Gentiloni in Donald Trump

vir: Financial Times
Financial Times - ZDA so izstopile iz veè veèstranskih pogajanj v okviru OECD o uvedbi praviènega globalnega davka na multinacionalke, ki svoje prihodke ustvarjajo v digitalni ekonomiji. Gre za podjetja, kot so zlasti Google, Amazon ali Facebook, ki veèino davka na dobièek plaèujejo v ZDA, po svetu pa z domi?ljenimi manevri in uporabo davènih oaz zbijejo davèno osnovno na minimum. Problem predstavlja zlasti obdavèitev v dr?avah, kjer multinacionalke nimajo pravnih oseb ali drugih oblik, a tam sprièo interneta ?e vedno poslujejo.

Ameri?ki finanèni minister Steven Mnuchin je ta teden v pismu evropskim kolegom sporoèil, da ZDA v pogajanjih ne bodo veè sodelovale. Kot razlog je navedel zastoj v pogajanjih, ki ga niso uspeli preseèi. Uradno so s tem dr?avam dali mo?nost, da se bolj osredotoèijo na odziv na pandemijo covida-19 in varno odpiranje gospodarstva.

Evropske dr?ave so se na odloèitev ostro odzvale. Francoski finanèni minister Bruno Le Maire je odloèitev oznaèil kot provokacijo. Evropski...

14 komentarjev

Kitajci izbolj?ujejo prenos kvantnih ?ifrirnih kljuèev preko satelita

IEEE Spectrum - Kitajski raziskovalci so predstavili izbolj?ave v prena?anju kvantnih ?ifrirnih kljuèev skozi satelit Micius. Zmogljivost so poveèali za ?tirikrat, kar pa je ?e vedno zgolj majhen korak proti praktièni rabi tak?ne tehnologije.

Kvantno sporazumevanje prve generacije bo slonelo na rabi kvantnih ?ifrirnih kljuèev, katerih glavna znaèilnost je, da jih je nemogoèe ukrasti, ne da bi njihovi uporabniki to takoj ugotovili. Tako je zaradi uporabe pojava kvantne prepletenosti, pri katerem kvantni stanji dveh delcev pove?emo tako, da sprememba pri enem povzroèi hipen uèinek tudi pri drugem, ne glede na razdaljo med njima. ?e torej ?ifrirne kljuèe zapakiramo v fotone in v prepletenih parih po en foton po?ljemo vsakega na svoj konec komunikacijske poti, smo dobili najpreprostej?o obliko kvantno-komunikacijskega omre?ja.

Toda pri tak?nem prena?anju kljuèev imamo trenutno zaguljen tehnolo?ki problem. V optiènih vlaknih prihaja do izgub signala, kar pri vsakdanji komunikaciji odpravljamo z...

1 komentar

Raz?iritve v Chromu - leglo zlobne kode

vir: Pixabay

vir: Awake Security
Awake Security - Raziskovalci varnostnega podjetja Awake Security so razkrili, kako je skupina 111 raz?iritev, ki si jih je s Chromove spletne tr?nice doslej preneslo ?e 33 milijonov uporabnikov, pridno zbirala obèutljive osebne podatke in jih po?iljala na doloèene spletne strani. ?lo je za posnetke zaslonov, vsebino odlo?i?è, pi?kotke za vpisovanje v spletne strani in celo zaporedja tipk pri vpisovanju gesel v doloèena poslovna orodja. Veèina omenjenih raz?iritev je delovala tako, da je po namestitvi lahko sama name?èala svoje lastne popravke prek izvr?ljivih datotek. Google je raz?iritve po opozorilu Awake Security ?e odstranil.

Raz?iritve so se pri svojem delovanju povezovale s pribli?no 15.000 spletnimi domenami, ki so bile vse registrirane pri izraelskem podjetju GalComm. Vodstvo slednjega zanika vsako vpletenost, a strokovnjaki Awake Security trdijo, da so v dru?bi zagotovo morali vedeti, kaj se dogaja. Predstavniki ICANN (Internet Corp for Assigned Names and Numbers), ki so GalComm...

23 komentarjev

Facebook bo Amerièanom kmalu omogoèal izklop vseh politiènih oglasov

vir: CNet
CNet - V Facebooku na poti proti ameri?kim jesenskim volitvam ?e malo zaostrujejo svoj pristop do prikazovanja politiènih oglasov, saj bodo v prihodnjih tednih uporabnikom iz ZDA omogoèili, da jih popolnoma izklopijo.

Kampanja pred ameri?kimi novembrskimi predsedni?kimi volitvami se je polno razplamtela in v njej imajo zaradi svojega visokega informacijskega potenciala zopet eno osrednjih vlog dru?bena omre?ja, s èimer so se tudi sama zna?la na tnalu malone vseh interesnih skupin, od samih strank do razliènih aktivistov; vse skupaj pa so zaostrili ?e protesti po uboju Georgea Floyda. Medtem ko je Twitter zavzel nekaj odloènej?o dr?o in se naposled odloèil moderirati (vsaj nekatere) objave Donalda Trumpa ter njegove kampanje, se sku?ajo pri Facebooku ?e vedno prikupiti vsem, kar posledièno pomeni neodloènost, ki jezi tudi nekatere zaposlene. A Zuckerbergov tabor vendarle ne more stati kri?em rok. Tako je na zaèetku meseca ?e napovedal blokado oglasov svetovnih medijev pod dr?avnim...

17 komentarjev

WHO ne bo veè preizku?ala hidroksiklorokina proti covidu-19

Slo-Tech - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporoèila, da v veliki klinièni ?tudiji mo?nih zdravil za covid-19 Solidarity prekinja preizku?anje hidroksiklorokina. Za to potezo so se odloèili, ker so preliminarni rezultati in predhodne ?tudije pokazali, da hidroksiklorokin ne vpliva na smrtnost zaradi covida-19 ali nudi drugih kliniènih uèinkov (hitrej?e prebolevanje, kraj?a hospitalizacija, manj potreb po predihavanju itd.). Zato v ?tudijo ne bodo dodajali novih ljudi, trenutni udele?enci pa lahko takoj izstopijo ali pa dokonèajo trenutni re?im. ?e vedno v okviru Solidarity preizku?ajo nekatera druga zdravila, med njimi lopinavir-ritonavir, remdesivir in interferon beta-1a.

Tudi v Veliki Britaniji so ?e v zaèetku meseca ustavili kliniène ?tudije Recovery, v katerih so raziskovali veè potencialnih zdravil za covid-19, med drugim tudi hidroksiklorokin. Tudi Britanci niso opazili nobenih prednosti. V preizkusu je sodelovalo 1542 bolnikov, ki so prejemali zdravilo, in 3132 zdravnikov...

16 komentarjev

Amazon AWS branil pred najveèjim napadom DDoS v zgodovini

Slo-Tech - Amazon je sporoèil, da so letos v okviru storitve AWS Shield prestrezali najveèji napad DDoS doslej. Februarja so neznanci spro?ili napad s kapaciteto 2,3 Tb/s, kar presega dosedanji rekord 1,7 Tb/s, ki ga je NETSCOUT Arbor prestregel marca 2018, in 1,3 Tb/s iz februarja 2018, ki je napadel Github. Amazon je veè podrobnosti opisal v poroèilu o delovanju AWS Shield v prvem leto?njem kvartalu. Amazon je v prvem leto?njem kvartalu zaznal 310.954 dogodkov, kar je 10 odstotkov veè kot èetrtletje pred tem.

Kdo je bil tarèa leto?njega napada, Amazon ni razkril. Zapisali so, da je napad potekal prek oku?enih stre?nikov CLDAP (Connection-less Lightweight Directory Access Protocol) in da je trajal tri dni. Napadi prek CLDAP potekajo od leta 2016, saj so zmo?ni napad okrepiti za faktor 56- do 70-krat. Napada iz leta 2018 sta izrabljala stre?nike Memcached.

Najveèji napadi DDoS obièajno merijo okrog 0,5 Tb/s. Link11 je letos prestregel najveè 406 Gb/s, Cloudflare pa 550 Gb/s. ?e en velik...

7 komentarjev

Zoom bo vendarle ponudil ?ifriranje end-to-end za vse

Slo-Tech - Zoom je sprva ogla?eval, da so videokonferenèni klici ?ifrirani v celoti brez mo?nosti prislu?kovanja (end-to-end), a je kmalu postalo jasno, da to ne dr?i. Zato so v zaèetku meseca sporoèili, da bodo uvedli pravo ?ifriranje, ki pa bo sprièo varnostnih pomislekov na voljo le uporabnikom plaèljive razlièice. Sedaj so si premislili in ga bodo ponudili vsem.

?ifriranje end-to-end prihaja v Zoom z naslednjo beta verzijo, ki bo iz?la julija letos. ?e vedno se bo uporabljal algoritem AES 256 GCM. Na voljo bo vsem uporabnikom, tako plaèljive kakor brezplaène verzije, bodo pa morali administratorji pogovorov to vkljuèiti v pogovoru. Razlog je zdru?ljivost, saj ?ifriranje izkljuèi mo?nost sodelovanja starej?ih odjemalcev ali klicev pred navadnih telefonskih linij. Izvr?ni direktor Eric Yuan je v zaèetku meseca pojasnjeval, da je lahko ?ifriranje na voljo le uporabnikom, ki izka?ejo svojo identiteto, saj se tako izognejo zlorabam. To je bil tudi eden izmed razlogov, zakaj ga v brezplaèni...

14 komentarjev

Twitter preizku?a glasovne èivke

vir: Twitter
Twitter - Na Twitterju bo mogoèe v bli?nji prihodnosti ljudi enostavneje zabavati s svojim zalim glasom, kajti podjetje je prièelo preizkus glasovnega èivkanja, ki je v tem hipu omejen na nekatere uporabnike Applovih mobilnih naprav.

Pri Twitterju so trenutno v novicah najveè prisotni zaradi ravsanja z ameri?kim dr?avnim vodstvom, toda to jih ne ovira, da ne bi uvajali tudi drugih novosti. V sredo je omejen spisek uporabnikov naprav s sistemom iOS v svoji èivkarski aplikaciji na?el novo ikono v obliki signalne krivulje, s pomoèjo katere lahko posname do 140 (ja!) sekund govora. S tem ?eli podjetje sporazumevanju dodati veè sporoèilnosti in nians, pravijo. Je pa vpra?anje, kako zna to hkrati zaostriti izziv boja proti ne?elenim vsebinam, saj bo to ?e eno podroèje, ki ga bo treba nadzorovati na samosvoj naèin.

?elja je, da bi zmogljivost v nekaj tednih raz?irili na vse imetnike Applovih telefonov in tablic, medtem ko o tem, kdaj lahko nanjo upajo uporabniki Androida, niso rekli ?e nobene....

6 komentarjev

他的小草莓,葡萄成熟时,他的小草莓全文阅读
homeaboutnewsPartnerscontact
庶嫡女作者春未央法医嫡女下载微盘嫡女能继承家产吗琴行天下弃女嫡妃倾江山毒医倾城嫡女揽风华城
嫡女重生赖上太子全文下载嫡女媚叫伍月伍薇将门嫡女天下为聘重生嫡女为妃的无瑕腹黑嫡女玩转朝野5章